DIRETORIA

DIRETORIA DE TÊNIS DE CAMPO – BIÊNIO 2017 / 2021

CONSELHO CONSULTIVO

Presidente


ALVARO YAMAKAWA

Conselheiros

ALCIDES HORIE
ANA HORI
ATUSHI NAGANO
ELIA YAMAKAWA
ELZA FUKUDA
EMIKO SASSAKI
HIROMITSU SUZUKI
HIROSHI TAKAHASHI
JUNGI HIRA
MIDORI TAKAHASHI
SHIGUEZO KOBAYASHI
SIZUMASA NAGANO
SUEO KARIYA
VALTER SASSAKI
YOICHI HORI

DIRETORIA DE TÊNIS

Diretor


VALDEMAR SASSAKI

Vice-Diretores

UMBERTO MIGUITA
ENIO OZAKI
FABIO YAMAKAWA
JORGE ISHIKAWA

Comissão da Clínica

ENIO OZAKI
EDSON SATO
HILTON ICHI
WILLIAM ISOGAI

Comissão de Compras

HELENA NAGOSHI
JULIO MATUURA
KIYOKO MIGUITA

Comissão Decoração

KIYOKO YAMAZAKI
NAIR KIRA
TOR YAMAZAKI
PAULO UEZU

Comissão Feminina

MARIA SOCORRO DOMINGUES
ADELIA IONEDA
HELENA NAGOSHI
KIYOKO MIGUITA

Comissão de Informática

ROBERTO YOKOI
ANTONIO OMOTO
ENIO OZAKI
ROBERTO HOSOMI

Comissão de Manutenção

TAKESHI OGAWA
OSCAR NISHIHATA
TOR YAMAZAKI

Comissão de Obras

MARCO OZEKI
UMBERTO MIGUITA

Comissão de Patrocínio

JULIO MATUURA
HELENA NAGOSHI
KIYOKO MIGUITA

Comissão de Secretaria

ELIANE YAMADA
WALDENIR ANTONIASSI

Comissão Social

UMBERTO MIGUITA
MARIA SOCORRO DOMINGUES
KIYOKO MIGUITA
ROBERTO YOKOI
HELENA NAGOSHI
SUELI TOYOSHIMA
JOSÉ CARLOS DOMINGUES
ADELIA IONEDA
NAIR KIRA
AKIYO NISHIHATA
ALTHEA ABIKO
AMELIA MIYOSHI
ARMANDO MIYOSHI
LUCIA OGAWA
MARISA OYAKAWA
MASARU MAEDA
MAYUMI MAEDA
MIEKO HASOBE
NAIR KIRA
NELSON OYAFUSO
ALBERTO KATAOKA
NILO SASSAKI
PAULO HIRAI
SOLANGE TAKARA
SUEMI MIYOSHI

Comissão Técnica

ENIO OZAKI
FABIO YAMAKAWA
JAYME NAKASHIMA

Comissão de Tesouraria

MASSANORI HASOBE
HILTON ICHI

Comissão de Torneios

SERGIO KIRA - supervisor
AILTON TAKARA
GERALDO SUMITOMO
MARCIO KAMIYAMA
MARCELO MURATA
ALEXANDRE CATÃO
HILTON ICHI - supervisor
WILLIAN ISOGAI
SERGIO MIYAZAKI
CARLOS ISHIGAI

CLAUDIO ARIMA
EDSON IONEDA - supervisor
EDSON SATO
JORGE OGURA
AUGUSTO WATANABE
SERGIO KAWASAKI
OSCAR OKAMOTO - supervisor
MAURILIO YOSHITA
WALDENIR ANTONIASSI
NELSON OYAFUSO
FLAVIO ATSUMI
WASHINGTON HIRASE